مقاله تاثیر مدیریت منابع انسانی بر سرمایه برگشتی و عملیات مالی شرکت

articles

 

 

بخشی از ترجمه فارسی:

اين مقاله ارزيابي خطوط ارتباطي بين سيستم‏هاي با عملياتي با اجراي عالي و كارهاي شركت را مورد توجه قرار مي‏دهد. نتايج براساس نمونه ملي تقريباً از هزار شركت نشان مي‏دهد كه اين عمليات تاثير بسيار مهم آماري و اقتصادي بر روي هم نتايج كاري كارنه‏اني جنبره نشده و هم سنجشهاي بلند مدت و كوتاه مدت عمليات مالي شركت دارد. حمايت از پيش‏بيني‏هايي كه عمليات كاري با اجراي مالي بر روي كارهاي شركت در قسمت موكول به ارتباط بين آنها هست و با استراتژي‏هاي كه محدود مي‏باشند ارتباط دارد.
تاثير سياست‏هاي مديريت منابع انساني و كارهاي انجام شده او بر روي كارهاي شركت در زمينه مديريت منابع انساني، ارتباطات صنعتي و روان شناسي سازماني و صنعتي موضوع مهمي مي‏باشد. افزايش بدنه كاري شركت شامل بحث در زمينه استفاده انجام كارهاي شركت، اجراهاي مالي مي‏شود. كه شامل استخدام كارمند، بهترين روشهاي انتخابي، انگيزه رقابت، سيستم‏هاي اجراي مديريت، گسترش آموزش كارمندان كه مطمئناً دانش، مهارت و توانايي پتانسيل كاري كارمندان موجود در شركت را افزايش خواهد داد. همچنين انگيزه آنها را حفظ مي‏كند در حالي كه كارمنداني كه كارايي خوبي ندارند را تشويق به ترك شركت مي‏كند. بحث‏هاي موجود در رابطه با تحقيق عبارتند از پتانسيل منابع انساني موجود در شركت كه بايد مهم در نظر گرفته شوند، بخصوص در زمينه گسترش و اجراي نقشه‏هاي استراتژيك تجاري.
گرچه اين متن به مقدار زيادي تصوري مي‏باشد. اما به هر حال در پايان اين مقاله نتيجه گرفته خواهد شد كه كاراي انجام شده توسط مديريت منابع انساني مي‏تواند به ايجاد منبعي از سودهاي رقابتي محفوظي كمك كند. البته مخصوصاً زماني كه با استراتژيهاي رقابتي شركت برابر شوند.
در هر دودهه اين متن تئوري و هم خرمندي قراردادي پديد آمده در ميان منابع انساني رشدي وجود دارد كه سياست‏هاي سازماني منابع انساني البته در صورت شكل گيري مي‏تواند يك كمك مهم اقتصادي و مستقيم بر روي كارهاي شركت به وجود آورد. اين فرض وجود دارد كه بيشتر سيستم‏هاي كارآمد كارهاي HRM كه همزمان پتانسيل تكميلي را مورد كنكاو قرار مي‏دهند و كارها را با يكديگر تركيب مي‏كنند كه به تكميل استراتژي رقابتي شركت كمك مي‏كند، كه روي هم منابعي از سودهاي محفوظ رقابتي مي‏باشند. بدبختانه، مدارك خيلي كم تجربي از اين عقيده حمايت مي‏كند. كار تجاري موجود به طور گسترده بر روي كارهاي فردي HRM تمركز كرده كه به طور قائلي سيستم‏هاي HRM از يكديگر جدا مي‏كند.
اين تحقيق از منابع انساني قبل از طريق سه روش مجزا مي‏شود. اولاً سطح تحليلي كه براي برآوردن از تاثير كارهاي HRM بر سطح شركت استفاده مي‏شود، يك نظام مي‏باشد. كه از جنبه‏هاي مختلف بيشتر از اينكه عملي باشد، استراتژيكي مي‏باشد. اين روش به وسيله ابزار پيشرفته و معتبر حمايت مي‏شود كه نظامندي (ويا سيستم) انجام كارها يا اجراهاي مالي كه با توجه به شركت مورد بررسي وفق مي‏دهد نشان مي‏دهد. دوم اينكه توجه تسهيلي بيشتر دركي مي‏باشد. متغيرهاي وابسته شامل هر دو هم نتايج كاري كارمندان خبره نشده و هم اندازه‏گيري كارهاي مالي در سطح شركت مي‏شود و نتايج براساس نمونه‏اي از شركت‏هاي ملي از تعداد زياد صنايع گرفته شده است. بعلاوه تحليل‏گران دو مشكل متادولوژي مورد توجه قرار مي‏دهند كه تحقيق براساس بررسي‏هايشان براين موضوع تكيه دارد.
سوم اينكه: اين تحقيق همچنين يكي از بهترين تست‏هاي پيش‏بيني را تهيه مي‏كند. كه تاثير انجام كارها با اجراهاي عالي بر كار شركت برهر دو درجه تكميل موكول شده است در ميان اين كارها و درجه مطابقت آنها (يا مناسبت خارجي) بين نظامبندي كارهاي شركت و استراتژي رقابتي آن است.
زمينه تئوري:
اين اعتقاد وجود دارد كه انجام كار توسط كارمنداني كه كارشان را فردي انجام مي‏دهند مطمئناً نتايجي بر سطح شركت خواهد داشت. و براي سالهاي مديدي است كه در آكادي‏ها شايع شده است. و اخيراً علاقه در اين زمينه زياد شده است. به هر زماني كه دانشجويان شروع به بحث درباره آن كردند به طور جمعي كاركنان شركت همچنين مي‏توانند يك منبع از سود رقابتي كه براي رقبايش مشكل است كه از آن تقليد كنند تهيه مي‏كند. به عنوان مثال، مرايت و مكمهان در سال 1992 براساس تئوري بر مبناي منابع شركت با رئيس سودهاي محفوظ رقابتي تهيه كنند البته زماني كه 4 نياز برآورده شوند. اول اينكه آنها بايد به فرايند توليدات شركت ارزشي بيفزايند: سطوح كارهاي فردي بايد اهميت داشته باشد. دوماً مهارتهاي جستجوي شركت بايد اندك باشد. زماني كه كارهاي انساني به طور نرمال توزيع شود، رايت و مكمهن يادداشت كرد تمام منابع انساني اين رو معيار را برآورده مي‏كند معيار سوم اين است كه سرمايه گذاريهاي سرمايه‏اي تركيب شده انساني كارمنداني شركت كه ارائه مي‏شود. مي‏تواند به آساني تقليد شود گرچه منابع انساني در معرض همان درجه از تقليد همانند تجهيزات و يا وسايل رفاهي نمي‏باشند. سرمايه‏گذاريها درشركت مخصوصاً در زمينه سرمايه انساني مي‏تواند بيشتر احتمال تقليد را به وسيله جداكردن كارمندان شركت از رقبايش كاهش دهد.
بالاخره منابع انساني شركت نبايد در معرض جانشيني به وسيله وسايل پيشرفته تكنولوژيكي باشد اگر آنها قرار است منبعي از سودهاي محفوظ رقابتي تهيه كنند. گرچه تكنولوژي‏‏هاي ذخيره كننده كار ممكنه برگشت‏ها براي بعضي از اشكال سرمايه گذاري در سرمايه انساني محدود كند. و تغييرات را به سوي اقتصاد خدماتي و سطوح بالاتر پيشرفت در بعضي صنايع تداوم مي‏بخشد و اشكال مختلف جانشيني كمتر از احتمال افزايش مي‏دهد.
كار رايت و ممكن اشاره بر اهميت منابع انساني در ايجاد سودهاي رقابتي شركت‏هاي مخصوص دارد يك مقاله پس در اين زمينه است آيا چگونه شركت‏ها مي‏توانند در زمينه منابع پتانسيل كه سود دهي به همراه دارد سرمايه گذاري كنند. در سال 1993 بيلي معتقد بود كه منابع انساني هميشه غيرقابل استفاده مي‏باشند چون كاركنان اغلب زير پتانسيل ماكسيمم شكل مي‏گيرند و سازمانها نيز تلاش مي‏كنند كه تلاش‏هاي مورد دلخواهشان را از كاركنان بيرون بكشند كه معمولاً برگشت‏هايي در افزايش هزينه‏هاي مربوطه تهيه مي‏كنند. بيلي بحث كرد كه كارهاي HRM مي‏توانند تلاش‏هاي دلخواه را تحت تاثير قرار دهد البته با توجه به تاثيرشان بر روي مهارتها و انگيزه كاركنان و با توجه به ساختارهاي سازماني كه كاركنان را با اين توانايي كه چگونه نقش‏هاي اجرا مي‏شود را كنترل كنند. كارهاي HRM مهارتهاي كاركنان با توجه به فراگيري دانش و گسترش سرمايه انساني شركت تحت تاثير قرار مي‏دهد.روش‏هاي استخدام كه سرمايه بزرگي از متقاضيان با كيفيت را آماده مي‏كنند كه بر طبق يك دستور انتخابي معتبر و مطمئن جفت مي‏شوند. كه تاثير جانشيني بر كيفيت و نوع مهارتهاي اساسي، تجربيات كاري، مربي گيري و پيشرفت مديريت مي‏تواند تاثير مهمي در پيشرفت كاركنان داشته باشد. تاثيرات حتي بر روي كاركنان داراي مهارت زياد مي‏تواند خيلي كم باشد اگر آنها انگيزه‏اي براي كار نداشته باشند. و كارهاي HRM در اين مورد مي‏تواند انگيزه كاركنان را به وسيله تشويق كردن آنها به كار هم كارهاي سخت و هم كارهايي كه نياز به دقت و ظرافت دارد افزايش دهد.مديران شركت تلاش مي‏كنند كه رفتارهاي كاركنان را هدايت و تحريك كنند كه عبارتند از ارزيابي‏هاي كار كه كارهاي فردي و گروهي را ارزيابي مي‏كند. كه اين ارزيابي‏ها را با سيستم‏هاي پاداشي محرك وصل مي‏كند. استفاده از سيستم‏هاي مترقي داخلي كه لياقت كاركنان را مورد توجه قرار مي‏دهد. و موارد محركي ديگر كه علايق كاركنان را با سهامداران هرديف كنند.

بخشی از مقاله انگلیسی:

This paper comprehensively examined the linkages between systems of High Performance Work Practices and firm performance. Results based on a national sample of nearly one thousand firms indicate that these practices have an economically and statistically significant impact on both intermediate outcomes (turnover and productivity) and short- and long-term measures of corporate financial performance. Support for the predictions that the impact of High Performance Work Practices is in part contingent on their interrelationships and links with competitive strategy was limited.

 


عنوان فارسی مقاله:تاثیر مدیریت منابع انسانی بر سرمایه برگشتی و عملیات مالی شرکت

عنوان انگلیسی مقاله:the impact of human resource management on turnover productivity and corporate financial performance

رشته های مرتبط:مدیریت

فرمت مقالات رایگان:مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF می باشند

کیفیت ترجمه:کیفیت ترجمه این مقاله خوب می باشد

نشریه:SSRNآکادمی ژورنال مدیریت (Academy of Management Journal)

کد محصولF64

مقاله انگلیسی رایگان

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان 

دانلود رایگان ترجمه مقاله

0

مطلب پیشنهادی

کتاب زبان بدن به بررسی نشانه ها و دلایل حرکات بدن و همچنین تعبیر حرکات بدن یعنی حرکت های ارادی و غیر ارادی میپردازد.کتاب زبان بدن با زبانی بسیار ساده و دلچسب به اموزش نکات مهم میپردازد و همین امر باعث گسترش روز افزون و محبوبیت بیشتر این کتاب شده است فرمت ان نیز پی دی اف می باشد همچنین برای درک بهتر نوشته ها و مطالب کتاب اموزش ها و روش هایی که در کتاب توضیح داده شده است همراه تصویر می باشد تا قابلیت درک خوانندگان کتاب بالاتر برود.

دانلود کتاب زبان بدن با لینک مستقیم

Download book body language درباره کتاب: کتاب زبان بدن به بررسی نشانه ها و دلایل …

ضمیر ناخود آگاه نوشته ی زیگموند فروید

دانلود کتاب ضمیر ناخود آگاه نوشته ی زیگموند فروید

Download book Conscious Submission by Sigmund Freud   درباره کتاب: کتاب ضمیر ناخود آگاه نوشته ی …

دانلود کتاب داروشناسی عمومی با عنوان شناخت داروها

Download the book کتاب داروشناسی عمومی General Pharmacology دانلود کتاب داروشناسی عمومی درباره کتاب: کتاب …

اگر خوزشید بمیرد

دانلود کتاب اگر خورشید بمیرد اثر اوریانا فالاچی

Download book  If the Sun Dies  The Effects of Oryana Falachi دانلود کتاب اگر خورشید …

کاپلان_سادوک

دانلود کتاب روانپزشکی کاپلان و سادوک

Download book  Psychology Kaplan and Saduk کتاب نویسنده بنجامین سادوک – ویرجینیا سادوک – پدرو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

2 × یک =

http://www.20script.ir