بالینیروانشناسی

ﭘﯿﮏ ﺁﻟﻔﺎ ﭼﯿﺴﺖ و در سلامت روانی چه نقشی دارد؟

هر انساني چهار نوع فركانس مغزی داره:

ﭘﯿﮏ ﺁﻟﻔﺎ ﭼﯿﺴﺖ و در سلامت روانی چه نقشی دارد؟1 – بتا كه همون حالت بيداري كامله و ضمير خود آگاه ما توش فعاله.
2 – آلفا _ خلسه _ ترنس.
3 – تتا _ امواج تله پاتي. شهود. روشن بيني.
4 – دلتا_ يعني خواب عميق كه توي اون رويا مي‎بينيم.

بتا بيداري كامله يعني همين حالتي كه الان توش هستيد. وقتي مي خوايم بخوابيم، درست قبل از خواب، كه خواب آلوده مي شيم، يك حالتي بين خواب و بيداري به وجود مياد كه بهش مي‎‏گن آلفا. ( البته در حالت هايي هم كه روي چيزي، شديدا” تمر كز مي‎كنيم آلفا به وجود مياد. )بعد مي خوابيم و خواب مي‌بينيم يعني به حالت دلتا مي‎ريم و بعد دوباره بيدار مي‎شيم يعني دوباره بتا شروع ميشه.يعني در طي روز و شب، ما اين مسير رو از نظر فركانس هاي مغزي داريم (از راست به چپ بخونين):

بتا——- آلفا——- دلتا——– آلفا——— بتا.

ما در آلفا در بالاترين حالت تلقين پذيري قرار داريم. جالبه بدونين آدم ها وقتي هيپنوتيزم مي شن، در حالت آلفا قرار مي گيرند. پس يه جور هايي مي شه گفت ما بيست دقيقه قبل از خواب و بيست دقيقه بلافاصله بعد از بيداري در حالت هيپنوتيزم هستيم.چون در آلفا هستيم! افكار ما در بيست دقيقه قبل از خواب، درحالات بعد از بيداري ما تاثير داره. اگه آدم آلفا و دلتاي آرومي نداشته باشه ، يعني قبل از خواب پر از افكار منفي باشه، در طول آلفا و بتاي بعدي هم (يعني بعد از بيدار شدن)،باز افكار منفي باهاش خواهد بود و اين بار شديد تر!چون در زمان آلفا كه در بالاترين حالت تلقين پذيري بوده، كلي فكر و احساس منفي رو وارد ضمير نا خود آگاهش كرده! واسه ي همينه كه بعضي وقت ها آدم 15 ساعت مي خوابه اما با خستگي بيدار مي شه و گاهي 3 ساعت مي خوابه و با انرژي بيدار مي شه!

ﭘﯿﮏ ﺁﻟﻔﺎ ﭼﯿﺴﺖ؟

۲۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ۲۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﺪﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺁﻟﻔﺎ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﺁﻟﻔﺎ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪیست که ﺩﺍﺭد ﺧﻮﺍبتان ﻣﯿﺒﺮد ﻭ یا ﺩﺭﺳﺖ ﺩﺭ ﻟﺤﻈﻪ‎ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﻣﯽ‎ﺷوید ﻭ ﺑﻪ ﺍین حالت میگویند،، ﭘﯿﮏ ﺁﻟﻔﺎ ….

همیشه با شما هستیم !...

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﮐﻪ انسان‎ﻫﺎ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺁﻟﻔﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍبشاﻥ ﺩﺍﺭند ﺑﻪ ﺳﻪ ﺩﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‎شوند
۱ – ﺍﻧﺴﺎﻥ‎ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ، ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻣﺎ ﺭﻭﯾﺎﯾﯽ ﻣﯽ‎ﺍﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .
۲ – ﺍﻧﺴﺎﻥ‎ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ، ﻣﺜﺒﺖ ﺍﻣﺎ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﻣﯽ‎ﺍﻧﺪﯾﺸﻨﺪ .
۳ – ﺍﻧﺴﺎﻥ‎ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ، ﻣﻨﻔﯽ ﻭ ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽ‎ﺍﻧﺪﯾﺸﻨﺪ !

ﻟﻄﻔﺎ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ ﺷﻤﺎ ﺟﺰﻭ ﮐﺪاﻡ ﺩﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﯿﺪ؟ ﺑﻪ ﺧﻮﺩتاﻥ ﻫﻢ، ﺩﺭﻭﻍ نگویید، ﺍﮔﻪ ﺟﺰﻭ ﺍﻭﻥ دسته انسان‎هایی
هستید ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻫﻤﻪ ﻏﺼﻪ‎ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪگیتاﻥ ﺭﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯽ‎ﮐﻨﯿﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﻭ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ ﮐﻪ ناراحتتان ﮐﺮﺩﻩ، ﻓﮑﺮ ﻣﯽ‎ﮐﻨﯿﺪ، ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺟﺰﻭ ﺩﺳﺘﻪ ﺳﻮﻣﯿﻦ !

ﺍﮔﻪ فردی شما را ناراحت ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺷﻤﺎ در ﺧﻠﻮﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍبتان، ﻣﺮﻭﺭ ﻣﯽ‎ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺎﺭﻫﺎﯼ بدی در مورد شما انجام داده، ﯾﺎدتان ﺑﺎشد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ‎شوید ﮐﻪ ﺭﻓﺘﺎﺭ بد ﺩﺭ آن شخصﺗﮑﺮﺍﺭ شود! عجیب است! ﺍﻣﺎ ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺯﻧﺪگیتاﻥ ﺭا ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺁﻟﻔﺎ ﭼﻪ گونه ﻓﮑﺮ می‎کنید، ﻣﯽ‎ﺳﺎﺯید! ﭼﻪ ﺁﻟﻔﺎﯼ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﻭ ﭼﻪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ‎ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﭼﯿﺰﯼ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﻣﯽ‎کنید ﻭ ﺩﺭاصل ﺩﭼﺎﺭ ﺧﻠﺴﻪ ﻣﯽ‎شوید….
ﺫﻫﻦ ﺷﻤﺎ، ﻣﺜﻞ دیگ ﺟﺎﺩﻭﮔﺮﯼ ﻣﯽ‎ماند !که هر چه در آن بریزید پخته ﻣﯽ‎شود؟!

ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ هنگامی که به یکباره وار د ﻋﺎلم هپروت می‎شوید ﻭ ﺳﺎﻋﺖ‎ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻣﺎﻟﯽ، یا احساسی و عشقی یا ﺷﮑﺴﺖ‎ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪگیتان ﻓﮑﺮ ﻣﯽ‎کنید ﯾﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﮐﻪ کمتر از مقداریﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺏ ﺑﺎشید،، هستید، ﯾﺎﺩتان باشد در ﺣﺎﻟﺖ ﺧﻠﺴﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮفته‎اید ﻭ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺁﻟﻔﺎ ﺗﻮلید می‎کنید و ﺩﺭ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﭘﺬﯾﺮی هستید بدون اینکه خود متوجه باشید ﺧﻮﺩتاﻥ ﯾﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺭا، ﻫﯿﭙﻨﻮﺗﯿﺰﻡ ﮐﺮﺩه ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽشوید ﺗﺎ ﻫﻤﻪ آن ﭼﯿﺰ ﻫﺎﯼ ﺑﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪه ﺑﻪ ﺷﮑﻠﻬﺎﯼ جدید برای شما و یا دیگران ایجاد شود بطور مثال هنگام که غرق تماشای فیلم غمگین میشوید و خودتان را بجای ﻗﻬﺮﻣﺎن فیلم ﻣﯽ‎ﮔﺬﺍرید و های‏‏‎های گریه می‎کنید امواج منفی و غمگین ارسال می‎کنید

ﻟﻄﻔﺎ ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺍﻣﻮﺍﺝ ﺁﻟﻔﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‎ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ !

ﺍﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﺎ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺧﯿﻠﯽ از ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻧﺪگیمان ﺩﻋﻮﺕ ﮐﺮﺩﯾﻢ، ﻣﯽ‏ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ آنﻫﺎ ﺭﺍ به جهت درست هدایت کنیم
و ﺍﺯ ﻧﯿﺮﻭﻫﺎیماﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺣﻮﺍﺩﺙ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ!
ﺗﻤﺮﯾﻦ : ﺍﯾﻦ ﯾﻪ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﻮﺩﺍیست، ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﻌﺪﯼ !
ﺗﻤﺮﯾﻦ کنید ﮐﻪ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻓﮑﺮتان ﺭﺍ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮید ﻭ ﺍگر ﺩﺭ ﻃﯽ ﻣﺮﺍﻗﺒﻪ، ﻓﮑﺮﯼ ﺑﻪ ﺳﺮﺍﻏﺘﻮﻥ آﻣﺪ ﮐﻪ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮﺩ، ﺍﺻﻼ ﺧﻮﺩتان ﺭا ﺷﻤﺎ ﺗﺖ ﻧﮑﻨﯿﺪ! ﻓﻘﻂ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺧﻮﺩتان بگویید ﺑﻌﺪﯼ! و فکر ﺩﯾﮕﺮی ﺭا ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﺶ ﮐﻨﯿﺪ. ﺍﮔﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﻌﺪﯼ ﻫﻢ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮﺩ ﺑﺎﺯ تکرار کنید بعدﯼ ﻭ ﺑﺮوید ﺳﺮﺍﻍ ﻓﮑﺮ
ﺑﻌﺪﯼ. آنقدر تکرار کنید. تا ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺑﯿﺎﺩ.

ﺣﺘﻤﺎ ﺍﻣﺘﺤﺎﻥ ﮐﻨﯿﺪ.

مرور بیشتر...

هدیه ما به شما..!
نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

1 × یک =

بستن