دانلود کتابکتاب و مقاالات

دانلود کتاب 30 روش ساده برای تغییر کیفیت زندگی

دانلود کتاب

مجموعه: کتاب و مقالات

سی روش برای تغییر کیفیت زندگی

 

نام : 30 روش ساده برای تغییر کیفیت زندگی
نویسنده: رسول امید
حجم: ۱مگابایت
صفحات:33
فرمت:pdf
زبان: فارسی

 

 

توضیحات: ﻳﻚ ﺿﺮب اﻟﻤﺜﻞ ﭼﻴﻨﻲ می ﮔﻮﻳﺪ «! ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﺮای ﻛﺎﺷﺖ ﻳﻚ درﺧﺖ 20 ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﺑﻮد .ﺑﻬﺘﺮ ﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻌﺪی اﻻن اﺳﺖ » :اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻳﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮای ﻛﺎری ﻛﻪ می ﺧﻮاﻫﻴﺪ اﻧﺠﺎم دهید ﻣﻬﻴﺎ ﺷﻮد، ﺑﻌﺪ آن ﻛﺎر را ﺷﺮوع ﻛﻨﻴﺪ، ﻣﻄﻤﺌﻦ باشید ﻛﻪآن زﻣﺎن ﻓﺮا ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﺳﻴﺪ .اﻏﻠﺐ ﻣﺎ ﺑﺮای ﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ می ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ اﻧﺠﺎم دﻫﻴﻢ، وﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ دﻟﻴﻠﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﺳﻮزی ﻛﺮده و آن را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاده اﻳﻢ، اﻓﺴﻮس ﻣ ﻲ ﺧﻮرﻳﻢ .ﻏﺎﻓﻞ از اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺴﻴﺎری از اﻳﻦ ﻛﺎرﻫﺎ را ﻫﻢ اﻛﻨﻮن ﻧ ﻴﺰ ﻣ ﻲ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم داد و در آﻳﻨﺪه از ﻣﻨﺎﻓﻊ آن ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﺷﺪ .ﭘﺲ ﺑﻴﺎﻳﻴﺪ ﻗﺒﻞ از د ﻳﺮ ﺷﺪن و پشیمان دوﺑﺎره، ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻜﺎﻳﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ و ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﻴﺮی، دﺳﺖ ﺑﻜﺎر ﺷﻮ ﻳﻢ و از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در اختیار دارﻳﻢ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ اﺣﺴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﻢ .

ﻫﺮ ﺷﺐ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب ﻛﺎرﻫﺎی ﻓﺮدا را ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻨﻴﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺿﻤﻦ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ روزاﻧﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، در ﻃﻮل ﺧﻮاب ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻐﺰﺗﺎن اﻳﻦ ﻓﺮﺻﺖ را ﻣﻲ دﻫﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺑﻬﺘﺮ ﻛﺎرﻫﺎی ﻓﺮدا ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺷﻮد. ، زﻣﺎن ﮔﺮان ﺑﻬﺎﺗﺮﻳﻦ داراﻳﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ای ﻛﻪ در ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﻨﻔﻲ و ﺑﻲ ﺛﻤﺮ ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﻴﺪ، در واﻗﻊ ﺗﻠﻒ ﻛﺮدن ﻋﻤﺮ ﮔﺮان ﺑﻬﺎ و ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺷﻤﺎﺳﺖ . وقتی اﺣﺴﺎس ﻛﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺷﺮاﻳﻂ، ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻳﺎ ﻣﺠﻠﺴﻲ ﻫﺴﺘﻴﺪ ﻛﻪ دارﻳﺪ وﻗﺖ ﺗﺎن را ﺗﻠﻒ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ، ﺷﺮاﻳﻂ را ﻋﻮض ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻤﻲ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ و ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺮده اید بپردازید. همه ی زﻧﺪﮔﻲ ﻛﺎرﻫﺎی ﻃﺎﻗﺖ ﻓﺮﺳﺎ و دوﻳﺪن و زﻣﻴﻦ ﺧﻮردن ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻌﻀﻲ وﻗﺖ ﻫﺎ ﻻزم اﺳﺖ ﻛﻤﻲ آرام ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ .ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن اﺳﺘﺮاﺣﺖ دﻫﻴﺪ و ﺑﺮﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﻪ ﻛﺎرﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد ﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﻴﻨﺪازﻳﺪ .ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎرﻫﺎی ﺗﺎن را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ آﻳﺎ ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ را درﺳﺖ ﻣﻲ روﻳﺪ ؟  ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﺎرﻫﺎی درﺳﺖ و ﻣﺜﻤﺮ ﺛﻤﺮ ﺑﻪ ﺧﻮدﺗﺎن ﭘﺎداش دﻫﻴﺪ و اﮔﺮ اﺷﻜﺎﻟﻲ در ﻋﻤﻠﻜﺮدﺗﺎن اﺳﺖ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ آن را اﺻﻼح ﻛﻨﻴﺪ ،.اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺟﺎن ﺗﺎزه ای ﺑﮕﻴﺮﻳﺪ و ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﻫﺎی ﺗﺎن اﻧﮕﻴﺰه ﺑﻴﺸﺘﺮی ﭘﻴﺪا ﻛﻨﻴﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﺮس از ﺷﻜﺴﺖ، ﻛﺎر ﺟﺪﻳﺪی را ﺷﺮوع ﻧﻜﻨﻴﺪ، در واﻗﻊ ﺷﻤﺎ ﭘﻴﺸﺎﭘﻴﺶ ﺷﻜﺴﺖ را ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﻳﺪ .اﻧﺠﺎم ﻫﺮ ﻛﺎری ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﻳﺎ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺮدم ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻛﺎر را ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ .وﻟﻲ اﻓﺮاد ﻣﻮﻓﻖ آن را ﻳﻚ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آورﻧﺪ .ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻋﺪم ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﺎ در ﻛﺎری ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، در واﻗﻊ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻓﺮد در آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

اطلاعات فایل:

حجم فایل: 1

تاریخ انتشار: 2016

قیمت: رایگان

[button color=”green” size=”small” link=”http://cdn.p30download.com/?b=p30dl-ebook&f=Change.Quality.Of.Life.with.30.method_p30download.com.zip” ]دانلود با لینک مستقیم [/button]

دانلود مستقیم بر روی گوشی با استفاده از بارکد QR
شما می توانید با استفاده از نرم افزار بارکد خوان بدون اتصال گوشی به کامپیوتر فایل را مستقیماً بر روی گوشی خود دانلود نمایید.

مرور بیشتر...

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوزده − 16 =

دکمه بازگشت به بالا